Sunday, January 17, 2010

Exit Polls

Summary of exit polls

Candidate Research & Branding Ukrainian Institute of Social Studies ICTV Savik Shuster Studio Inter TV channel
Viktor Yanukovych 37.7% 34.7% 35.0% 34.7% 36.6%
Yulia Tymoshenko 26.1% 24.8% 25.7% 25.0% 25.8%
Serhiy Tihipko 11.6% 11.5% 13.4% 13.2% 13.5%
Arseniy Yatsenyuk 7.9% 8.9% 6.9% 7.1% 6.6%
Viktor Yushchenko 5.1% 5.4% 5.6% 5.8% 5.2%
Petro Symonenko 3.0% 3.1% 3.2% 3.0% 3.2%
Volodymyr Lytvyn 2.1% 2.2% 2.3% 2.5% 2.0%

0 Comments: